Sepete Git
TL

Üyelik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve 70milyon.com Portal Üyelik Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu 70milyon.com Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),”Atakent mahallesi sezen sokak no:7/a Ümraniye / İSTANBUL” adresinde mukim 70Milyon Bilişim Prodüksiyon Yayımcılık Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited 70milyoni. (Bundan böyle kısaca "70milyon" olarak anılacaktır) ile www.70milyon.com portalına üye olurken bilgilerini paylaşan üye (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup; “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR 70milyon.com 70milyon’a ait ürünlerin son kullanıcıya sunulduğu dijital platformdur. 70milyon.com bir eticaret platformu olmadığından üyeler belirledikleri ürün ve ürünler için teklif alabilirler. 70milyon.com’dan gelen talepleriniz 70milyon tarafından değerlendirilerek üyelerine sunabileceği en iyi fiyatlar hakkında maille, telefonla, whatshapp ve diğer iletişim platformları üzerinden teklifler verilir.

Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri:

2.1. Site’ye üye olmak isteyen gerçek kişiler, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatlice okuduklarını; üyelik bilgilerini kendilerine ait olarak gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi doldurarak ve Site’de yer alan “kabul” butonunu işaretleyerek Sözleşme’de yer alan şartları tamamen kabul etiklerini ve Site’ye üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.2. Üye, Site’ye kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; 70milyon’in bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin 70milyon tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Üye oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; 70milyon’in kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Siteye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin 70milyon tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir.

2.4. Üye’nin kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Üye’ye özeldir ve Üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz. Üye, Site’yi sadece kişisel amaçla ve 70milyon’in verdiği yetki ve sınırlar ile amacına uygun olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye Site’ye üyeliğini ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.

2.5. Üye, Site’den alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, Site’de belirtilen kullanım koşullarına ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını ve Site’ye giriş dahil bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dahil Site’de gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya 70milyon’e ihbar edeceğini; işbu maddede yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde 70milyon’in işbu Sözleşme'yi derhal, ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedebileceğini; böyle bir durumda üyeliğinin son bulacağını ve 70milyon’in her türlü zararını tazmin etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Üye, 70milyon'in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; Site’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin 70milyon’in hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde Site’nin işleyişini aksatmayacağını ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, Site’nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, verilerine zarar vermeyeceğini; 70milyon ve bağlantılı veya yetkili kişilerce kullanılan program ve bağlantılarla ilgili olarak mevcut kod, şifre ve verileri kullanım amacı dışında değiştiremeyeceğini, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. Üye, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu; Site’ye erişmekte kullandığı ve hizmetlerden yararlandığı bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’ye bağlantı nedeniyle Üye’nin kendi bilgisayarı, telefonu ve kişisel verilerinin ve üyelik bilgilerinin korunması hususunda, tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

2.8. Üye hiçbir şekilde Site’yi, sunulan hizmeti kullanarak 70milyon’e diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Üye’nin kendisine ait olacaktır.

3. 70milyon’in Hak ve Yükümlülükleri:

3.1. 70milyon, Site ve İçerik üzerinde hak sahibidir. Site’nin ve/veya İçerik’in 70milyon tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Üye tarafından kullanılması, Üye’ye Site’nin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez.

3.2. 70milyon’in, Site’de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Site’nin ve hizmetin kullanımın sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Üye’nin faydalanabileceği hizmetleri 70milyon’in uygun gördüğü şekilde, Üye’nin muvafakati aranmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. 70milyon Site’nin tamamı veya bir bölümünü, belirli bazı hizmetleri veya hizmetlerin tamamının kullanımını ileride ücretli hale getirebilir. Üye’nin bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, tekrar aynı hizmetten aynı şartlarla faydalanacağı anlamına gelmemektedir. 70milyon’in, Site’ye erişimin ve Site’deki hizmetlerden Üye’nin yararlanmasının sürekli, kesintisiz olacağı, Site’nin ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.

3.4. 70milyon gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmadan Site’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 70milyon’in Üye’ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.5. 70milyon, Üye’nin Site’yi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, varsa mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı 70milyon’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve 70milyon’en hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 70milyon, Üye’nin meydana getirdiği ve varsa sohbet sırasında yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, mesaj, işaretlerin tamamını veya bir bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya Site içerisinde 70milyon tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar/üyeler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilinde olup, bu hallerde Üye, 70milyon’en telif ve benzeri hiçbir ücret, hak, alacak talep etmeyecektir. 70milyon Üyeler’in bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilecektir. Buradaki amaç, Site’nin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve 70milyon'i geliştirmektir.

3.6 İŞLEYİŞ Verilen tekliflerin kabul edilmesi durumunda üyeler depo teslim, kargo gönderi, şube teslim, motokurye teslim, ertesi gün sevkiyat teslim seçeneklerinden birini seçerler. Ödeme seçenekleri kredi kartı, havale eft, yasal sınırda olan peşin ödeme seçeneklerinden birini seçebilirler. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen müşterilerimiz Atakent ofisi arayarak muhasebe birimi aracılığı ile 3D Secure yöntemi ile Ödeme yapabilirler. Ödemeler içi sanal kart oluşturabilirsiniz.

4. HUKUK üye www.70milyon.com adresine üye olurken verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder vermiş olduğu bilgilerin yanlış ve yalan beyan olması durumunda Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımları peşinen kabul etmiş olmakla beraber 70milyon bilişimin uğradığı tüm zararları ödeyeceğini peşinen ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

5. TEKLİFLER üye tarafından teklifi istenen ürünlerde açılan projeler üyeye özel olup 3. Kişilerle paylaşılması yasaktır. Verilen tekliflerin üye tarafından 3. Kişilerle paylaşıldığı ortaya çıktığı durumlarda üyenin üyeliği iptal edilerek verilen fiyatlar geçersiz sayılacaktır. Üyelik iptali ve verilen fiyatların geçersiz sayılmasından ötürü üye hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

6. Fikri ve Sınai Haklar:

6.1. Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (70milyon’in hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, knowhow… vb. her yasal mevzuattan kaynaklı hakları 70milyon’e aittir veya 70milyon tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Üye, Site’de yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeleri, ara yüz… kısacası İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya 70milyon’e ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site’den kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Üye, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, İçerik’i Site’ye ve/veya 70milyon’e/ İçerik’in yasal mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz; iş bu madde de belirtilen eylemleri gerçekleştiremez.

6.2. Üye, madde 6.1’de yer alan taahhütlerine aykırı davranarak üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin 70milyon tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; 70milyon’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya 70milyon’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fesih:

7.1. 70Milyon dilediği zaman sebep göstermeksizin, işbu Sözleşme uyarınca Üye'ye verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici durdurabilir; hizmeti ve Site’yi ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Üye ile yapılmış olan işbu Sözleşme’ yi, Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir.

7.2. Üye, Sözleşme’nin ve/ veya eki olan Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, 70milyon gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye işbu Sözleşme’ye aykırı davranması halinde, 70milyon’in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği 70milyon tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek 70milyon’a karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.

8. Diğer Hususlar:

8.1. Üye, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. 70milyon, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

8.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

8.3. 70milyon, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.4. 70milyon, ödeme esnasında Üye tarafından verilen kredi kartı bilgilerini sistemde kayıtlı olarak tutmayacaktır.

9. 70milyon’un Ticari, Teknik Kayıtlarının Geçerliliği ve Bağlayıcılığı:

Üye, Sözleşme’den ve Site’nin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda 70milyon’un defter, kayıtları, mikrofilm ve Site kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin HMK madde 193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Uygulanacak Hukuk:

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve Üye ile 70milyon arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

11. Tebligat Adresleri:

11.1. 70milyon Üyeler’den Üyelik işlemleri için peşinen elektronik posta adreslerini istememektedir. Ancak Üyeler’in bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

11.2. Üye, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 70milyon ise elektronik postasında yaptığı değişikliği derhal Site’de yayınlanacağını, Üye ise iş bu değişikliği takip edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

11.3. Yine 70milyon kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın 70milyon tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya 70milyon tarafından Üye’ye verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13. Yürürlük:

13.1. Üye, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını, Sözleşme koşularına uygun davranacağını ve Sözleşme’yi 70milyon’in kurduğu sistem ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.Üye’ nin, kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra “Üyelik Sözleşmesi”ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip, onaylaması ile birlikte kabul beyanı 70milyon kayıtlarına geçmiş olup, bu anda Sözleşme kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme’yi kabul etmediklerini iddia edemezler.

13.2 Üye, Sözleşme’nin güncel halini her zaman Site’de bulabilir ve meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. 70milyon gerekli görür ise Üye’nin onayına sunarak, Site’den ve 70milyon tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Üye’nin Sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Üye, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremez.